ગુરુવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2023

ધોરણ-૧૨ વાલી બેઠક - પરીક્ષા -માર્ચ-૨૦૨૩ અન્વયે
 જાહેર પરીક્ષા માટે કૌન્સિલીંગ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩
 શ્રી કે.આર. ગઢવી , શ્રી અમીચંદ  શ્રીમાળી  અને શ્રી ગોકુલભાઈ દેસાઈ 

માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩

 

નિબંધ સ્પર્ધા ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩